รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2586-9531 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal 79 66 66 0 9 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 15 + 9 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 66 + 66 = 132

Thai Journal Impact Factors = 24 / 132 = 0.182