รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2452-3151 Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences 90 51 0 2 3 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 3 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 0 + 51 = 51

Thai Journal Impact Factors = 9 / 51 = 0.176