รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-2619 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science 27 24 27 1 5 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 5 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 24 = 51

Thai Journal Impact Factors = 14 / 51 = 0.275