รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-1752 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal 37 27 28 7 7 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 7 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 27 = 55

Thai Journal Impact Factors = 10 / 55 = 0.182