รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-1280 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 13 13 15 2 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 15 + 13 = 28

Thai Journal Impact Factors = 1 / 28 = 0.036