รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-0845 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal 42 55 49 0 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 49 + 55 = 104

Thai Journal Impact Factors = 9 / 104 = 0.087