รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2287-0962 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies 131 66 20 23 117 38

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 38 + 117 = 155

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 20 + 66 = 86

Thai Journal Impact Factors = 155 / 86 = 1.802