รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2287-0121 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review 80 62 61 14 44 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 12 + 44 = 56

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 61 + 62 = 123

Thai Journal Impact Factors = 56 / 123 = 0.455