รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2286-9581 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal 51 39 20 0 4 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 4 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 20 + 39 = 59

Thai Journal Impact Factors = 6 / 59 = 0.102