รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2286-9328 วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal 53 30 26 10 7 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 7 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 30 = 56

Thai Journal Impact Factors = 14 / 56 = 0.25