รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 32 26 27 0 2 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 2 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 26 = 53

Thai Journal Impact Factors = 11 / 53 = 0.208