รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal 45 45 45 1 11 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 11 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 45 + 45 = 90

Thai Journal Impact Factors = 19 / 90 = 0.211