รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance 61 64 38 2 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 38 + 64 = 102

Thai Journal Impact Factors = 7 / 102 = 0.069