รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1960-8735 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 40 28 27 0 51 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 10 + 51 = 61

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 28 = 55

Thai Journal Impact Factors = 61 / 55 = 1.109