รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-8352 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal 54 52 50 0 11 34

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 34 + 11 = 45

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 50 + 52 = 102

Thai Journal Impact Factors = 45 / 102 = 0.441