รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management 66 62 59 0 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 59 + 62 = 121

Thai Journal Impact Factors = 7 / 121 = 0.058