รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-4284 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal 64 31 17 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 17 + 31 = 48

Thai Journal Impact Factors = 5 / 48 = 0.104