รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University 583 384 400 81 266 171

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 171 + 266 = 437

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 400 + 384 = 784

Thai Journal Impact Factors = 437 / 784 = 0.557