รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal 154 104 114 0 11 26

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 26 + 11 = 37

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 114 + 104 = 218

Thai Journal Impact Factors = 37 / 218 = 0.17