รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-0807 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology 48 37 31 1 8 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 8 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 37 = 68

Thai Journal Impact Factors = 15 / 68 = 0.221