รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-070X วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal 74 40 22 1 7 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 7 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 40 = 62

Thai Journal Impact Factors = 8 / 62 = 0.129