รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research 35 28 21 0 4 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 13 + 4 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 21 + 28 = 49

Thai Journal Impact Factors = 17 / 49 = 0.347