รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-9469 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University 42 34 35 2 4 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 4 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 35 + 34 = 69

Thai Journal Impact Factors = 10 / 69 = 0.145