รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education 24 22 19 2 13 22

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 22 + 13 = 35

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 19 + 22 = 41

Thai Journal Impact Factors = 35 / 41 = 0.854