รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University 22 21 25 0 6 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 6 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 25 + 21 = 46

Thai Journal Impact Factors = 17 / 46 = 0.37