รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-713X วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review 37 26 25 2 11 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 11 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 25 + 26 = 51

Thai Journal Impact Factors = 17 / 51 = 0.333