รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism 15 14 14 0 4 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 12 + 4 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 14 = 28

Thai Journal Impact Factors = 16 / 28 = 0.571