รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-4653 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal 46 32 28 0 12 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 19 + 12 = 31

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 32 = 60

Thai Journal Impact Factors = 31 / 60 = 0.517