รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University 44 28 16 0 7 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 7 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 16 + 28 = 44

Thai Journal Impact Factors = 16 / 44 = 0.364