รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ / Journal of Graduate Studies Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ / Journal of Graduate Studies Review 42 44 30 2 6 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 6 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 44 = 74

Thai Journal Impact Factors = 7 / 74 = 0.095