รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal 91 125 81 0 6 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 6 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 81 + 125 = 206

Thai Journal Impact Factors = 11 / 206 = 0.053