รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-1868 วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal 14 16 15 0 5 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 5 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 15 + 16 = 31

Thai Journal Impact Factors = 10 / 31 = 0.323