รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 80 87 244 2 12 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 23 + 12 = 35

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 244 + 87 = 331

Thai Journal Impact Factors = 35 / 331 = 0.106