รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-5845 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas Academic Journal 98 80 46 11 62 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 23 + 62 = 85

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 46 + 80 = 126

Thai Journal Impact Factors = 85 / 126 = 0.675