รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 161 65 49 26 57 43

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 43 + 57 = 100

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 49 + 65 = 114

Thai Journal Impact Factors = 100 / 114 = 0.877