รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1513-007X วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION 235 83 72 0 2 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 2 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 72 + 83 = 155

Thai Journal Impact Factors = 13 / 155 = 0.084