รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-3949 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal 36 39 27 1 11 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 11 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 39 = 66

Thai Journal Impact Factors = 13 / 66 = 0.197