รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers 55 50 38 9 27 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 24 + 27 = 51

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 38 + 50 = 88

Thai Journal Impact Factors = 51 / 88 = 0.58