รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-6527 วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health 16 19 19 1 9 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 10 + 9 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 19 + 19 = 38

Thai Journal Impact Factors = 19 / 38 = 0.5