รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 153 113 114 3 20 34

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 34 + 20 = 54

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 114 + 113 = 227

Thai Journal Impact Factors = 54 / 227 = 0.238