รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal 90 84 85 5 16 41

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 41 + 16 = 57

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 85 + 84 = 169

Thai Journal Impact Factors = 57 / 169 = 0.337