รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 25 26 22 0 3 29

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 29 + 3 = 32

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 26 = 48

Thai Journal Impact Factors = 32 / 48 = 0.667