รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 24 24 29 1 7 22

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 22 + 7 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 24 = 53

Thai Journal Impact Factors = 29 / 53 = 0.547