รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 29 33 31 0 5 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 24 + 5 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 33 = 64

Thai Journal Impact Factors = 29 / 64 = 0.453