รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health 64 44 46 3 9 42

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 42 + 9 = 51

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 46 + 44 = 90

Thai Journal Impact Factors = 51 / 90 = 0.567