รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing 72 61 35 1 8 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 19 + 8 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 35 + 61 = 96

Thai Journal Impact Factors = 27 / 96 = 0.281