รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 42 42 28 3 15 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 12 + 15 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 42 = 70

Thai Journal Impact Factors = 27 / 70 = 0.386