รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2452-3151 Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences 49 50 48 1 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 48 + 50 = 98

Thai Journal Impact Factors = 8 / 98 = 0.082