รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care 82 85 83 7 11 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 13 + 11 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 83 + 85 = 168

Thai Journal Impact Factors = 24 / 168 = 0.143