รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal 55 29 30 2 3 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 6 + 3 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 30 + 29 = 59

Thai Journal Impact Factors = 9 / 59 = 0.153